Zespół Szkół Społecznych w Grzybowie funkcjonuje od 1.09.2006 r.
Dzieje Szkoły Powszechnej w Grzybowie rozpoczynają się od 1908 roku, kiedy to wybudowano obiekt szkolny z jedną klasą. Rok później dobudowano drugą izbę lekcyjną i mieszkanie dla drugiego nauczyciela. Przed rokiem 1908 dzieci uczęszczały do szkoły we wsi Sobiesiernie. Pierwszym nauczycielem szkoły w Grzybowie był Władysław Łuczkowski, był z pochodzenia Polakiem wyznania katolickiego. Drugim nauczycielem był niejaki Diedrich, który objął swoją posadę 16 X 1911 roku. Pierwsze dane dotyczące ilości uczniów Szkoły Powszechnej w Grzybowie Rabieżycach pochodzą z grudnia 1918 roku. Szkoła liczyła wtedy 115 uczniów. Praktycznie szkoła miała tylko cztery klasy. Dopiero od 1926 roku powiększono ją do 5 oddziałów. Kierownik szkoły Władysław Łuczkowski zmarł 11 lipca 1927r. Nowym kierownikiem Szkoły w Grzybowie Rabieżycach został Jan Szumiński, który pełnił swe kierownicze obowiązki do końca roku szkolnego 1958/59. Ten 32-letni okres w jego pracy, przerwany był latami okupacji, kiedy to w miejscowej szkole uczyły się dzieci niemieckie.

Wkrótce po wyzwoleniu szkoła wznowiła swoją działalność, a jej baza powiększyła się o drugi budynek – pałac, który przed wojną należał do rodziny Lutomskich (właścicieli Grzybowa).

Z protokółu nr 1 posiedzenia Rady Pedagogicznej przy szkole w Grzybowie sporządzonego dnia 15 listopada 1945 roku dowiadujemy się, że szkoła liczyła już 6 oddziałów. Było wtedy w szkole 195 uczniów. Warto wiedzieć, że językiem obcym nauczanym w tej szkole był język francuski, rzadkość w owym czasie. Szkoła była nie tylko miejscem, w którym odbywały się zajęcia lekcyjne, ale także działały tam organizacje uczniowskie: ZHP, PCK, Spółdzielnia Uczniowska, Szkolna Kasa Oszczędności. W owym czasie działały również liczne kółka przedmiotowe: chór, kółko literackie, taneczne.

Od 1955 roku do tutejszej placówki zaczeły należeć trzy punkty filialne – czteroklasowe szkoły w: Stanisławowie, Sędziwojewie i w Sobiesierniu.

W roku 1959 funkcję kierownika szkoły objął pan Jan Książkiewicz. W 1964 zmarł nagle, a po jego śmierci kierownikiem szkoły został mgr Józef Libera. Z jego inicjatywy rozpoczęto remont budynku szkolnego (pałacu). Naprawiono dach, kominy, założono nowe rynny, nałożono tynk. Remont ten został wykonany z funduszy własnych, na sumę 18 tys. złotych. 1 września 1965 roku nastąpiło uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w odnowionym budynku. Grono nauczycielskie liczyło wtedy 5 osób, a szkoła 5 oddziałów. W tym roku szkolnym powstało w szkole kółko recytatorskie, odnowiło swoją działalność kółko taneczne. Przy szkole istniał wówczas zespół redakcyjny, który redagował gazetkę szkolną „Blaski i cienie”. W roku 1966/67 szkołę powiększono o klasę ósmą. W tym samym czasie został zorganizowany gabinet fizyko-chemiczny. Zakupiono nowe meble, stoliki i krzesła. Powstała również klasopracownia do języka polskiego, w której umieszczono szafę na środki audiowizualne: radio, adapter, dwa rzutniki. Ustawiono także gablotę, w której znalazły się książki i czasopisma związane z językiem polskim. Na ścianach rozwieszono tablice gramatyczne i tablice historyczne wykonane przez nauczycieli. Szkoła wzbogaciła się w aparat filmowy i odbiornik telewizyjny.

Czerwiec 1967 roku był szczególny w historii szkoły. Zdecydowano się na eksperyment, prowadzenie tzw. klasy „wstępnej”. Była to jedyna szkoła w byłym powiecie wrzesińskim, która podjęła się tego zadania. Zajęcia odbywały się 4 razy w tygodniu, a oddział ten, odpowiednik dzisiejszej „zerówki”, liczył 29 uczniów. Również w roku następnym istniała w tej szkole klasa „wstępna”. W maju 1969 roku na terenie szkoły urzadzono boisko do siatkówki. Powstał też Plac Gier i Zabaw TPD.

W roku 1971 Józef Libera przeniósł się na inną placówkę, a kierownikiem szkoły w Grzybowie został Borysław Kubiak.

Zmieniło się otoczenie obiektu szkolnego. Wykonano metalowy parkan, posadzono wiele drzew i krzewów. Wewnątrz pałacu wymieniono centralne ogrzewanie, zmieniono oświetlenie w klasach, pojawiły się nowe meble. Z funduszy Komitetu rodzicielskiego zakupiono sprzęt nagłaśniający. Od roku 1971 do obrzędowości szkoły wprowadzono i zachowano do dziś „Dyplom Honorowego Obywatela Szkoły” dla absolwentów, którzy wyróżniali się pracą i zaangażowaniem w życiu szkoły.

Rok szkolny 1981/82 zapadł w pamięci przerwą w nauce od 13 grudnia do 3 stycznia w związku z wprowadzeniem w całym kraju stanu wojennego. Po tej przerwie wznowiono zajęcia. Mimo braku sali gimnastycznej uczniowie tej szkoły uzyskiwali doskonałe wyniki sportowe w wielu dyscyplinach. Najlepsze w tenisie stołowym – zdobywając mistrzostwo województwa w roku 1984.

W roku 1985 ostatni punkt filialny szkoły w Stanisławowie został zamknięty, a dzieci zaczęły uczęszczać do Grzybowa.

W czerwcu 1987 roku odszedł na emeryturę p. Borysław Kubiak, po 34 latach pracy w zawodzie nauczyciela, a w nowym roku szkolnym 1987/88 funkcję dyrektora szkoły objął p. mgr Leszek Karwasiński. W owym czasie podjęto próby budowy nowej szkoły, niestety bez powodzenia. Młodzież szkolna często uczestniczyła w rajdach pieszych i rowerowych, kółko taneczne, które w 1983 postało z nowym opiekunem znane było ze swych występów nie tylko w szkole, ale również w gminie. Samorząd Uczniowski zaczął wydawać gazetkę szkolną „Grzybek”.

W 1995 roku do obrzędowości szkoły wprowadzono dyplom „Przyjaciela Szkoły”, wręczany osobom i instytucjom za pomoc okazaną szkole.

Odnotować w historii szkoły należy również przykre wydarzenie dla tutejszej placówki. W lutym 1996 roku podjęto próbę obniżenia stopnia organizacyjnego szkoły ( do klas I – III ), potem ten zamysł powtórzono w lutym 1997 roku. Na szczęście były to tylko próby, które nie powiodły się samorządowcom ze względu na to, że zgody na taki ruch nie podpisała ówczesna pani kurator.

Po rezygnacji z funkcji dyrektora złożonej przez p. Leszka Karwasińskiego, stanowisko to w wyniku konkursu objęła 5 marca 1997 roku nauczycielka tej szkoły p. mgr Mariola Zalepa.

Wielkim wydarzeniem była uroczystość 90-lecia szkoły zorganizowana 12 września 1998r. Z tej okazji wydano monografię szkoły, okolicznościowe znaczki, zorganizowano wystawę fotograficzną oraz imprezy towarzyszące.

14 czerwca 2003 roku to ważne wydarzenie w życiu nie tylko szkoły,ale również społeczności lokalnej. Obchody 95 – lecia szkoły wzbogacone zostały nadaniem placówce imienia Olgierda Brzeskiego. W czasie tych uroczystości poświęcono sztandar szkoły. Od tej poy 14 czerwca obchodzony jest jako Dzień Patrona. Na uroczystościach obecna była córka naszego patrona Pani Ada mieszkająca w Kanadzie, a także krewni mieszkający w Polsce. Nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych, rządowych, nauczycieli, uczniów i absolwentów.