• Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki (§ 24.1).
 • Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki (§ 24.2).
 • Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb (§ 24.3).
 • Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży (§ 24.4).
 • Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów (§ 24.5).
 • Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych (§ 24.6).
 • Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów (§ 24.7).
 • Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

Rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

Udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej (par.24.8)

Opracowano na podstawie:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1591 oraz z 2018 r. poz. 1647)

 

W roku szkolnym 2019/2020 pedagog szkolny zajmuje się również działaniami na rzecz szkoły:

 •  akcja Góra Grosza,
 • przeprowadzenie konkursu plastycznego ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł
 • przygotowanie uczniów kl. V do międzyszkolnego konkursu Zachowaj Trzeźwy Umysł
 • koordynowanie działań związanych z akcją „Nakręćmy się”, która polega na zbieraniu nakrętek na rzecz niepełnosprawnych uczniów naszej szkoły
 • prowadzenie szkolnej strony internetowej.

W trakcie trwania roku szkolnego pedagog przeprowadzi zajęcia w klasach I-III oraz IV-VIII poruszające problemy dokuczania, bezpiecznego korzystania z Internetu, radzenia sobie z Fake Newsami, a także odpowiednim reagowaniem na hejt w Internecie.

W II semestrze w klasach VII – VIII przeprowadzi zajęcia związane z profilaktyką używania substancji psychoaktywnych, a także zorganizuje wraz ze szkolnym doradcą zawodowym spotkania promujące szkoły ponadpodstawowe/ponadgimnazjalne.

W klasach IV oraz VII zostaną przeprowadzone warsztaty profilaktyki przemocy i agresji w szkole przez Stowarzyszenie Epsilon, a także warsztaty projektu profilaktycznego „Spójrz Inaczej”.

Pedagog szkolny prowadzi także zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla klas I-VI.