Godziny pracy pedagoga szkolnego II półrocze roku szkolnego 2020/2021:

W klasach IV-VIII realizowane są zajęcia w formie zdalnej po uzgodnieniu z rodzicami, pedagogiem szkolnym, dyrektorem szkoły.

Przedszkole Kleparz    wtorki od 11:30 do 12:30

Olimpus                         wtorki 8:00 – 10:00

Grzybowo                      Poniedziałek, środa 12:00 – 14:30

                                        Czwartek 10:00 – 14:00

                                        Piątek 11:00 – 14.30

 

Kontakt z pedagogiem szkolnym:   

annak.pedagog@gmail.com    lub    661-363-216

 

Zadania pedagoga szkolnego zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1591 oraz z 2018 r. poz. 1647)

 • Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki (§ 24.1).
 • Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki (§ 24.2).
 • Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb (§ 24.3).
 • Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży (§ 24.4).
 • Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów (§ 24.5).
 • Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych (§ 24.6).
 • Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów (§ 24.7).
 • Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
  -Rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
  – Udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej (par.24.8)

Pedagog szkolny prowadzi także zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla klas I-VIII.